Tájékoztató a Szolgálat és Becsület delegációjának 2013. december eleji brüsszeli és strasbourgi útjáról

Az egyesületünket dr. Tabajdi Csaba, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának tagja hívta meg Brüsszelbe, s egyben a 2013. december 03. napi brüsszeli megbeszéléseinket és tárgyalásainkat is megszervezte. Az akkreditált asszisztenseivel biztosította az Európai Parlamentben a beléptetésünket, a kísérésünket, a vendéglátásunkat és a kizárólagosan hivatalos, szakmailag megfelelő szintű tolmácsolást.

A brüsszeli megbeszéléseinken december 03-n 14.00 órakor találkoztunk és tárgyaltunk az Európai Parlament Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja képviselőjével, 14.45 órakor az Európai Parlament Petíciós Bizottság koordinátori feladatokat ellátó tagjával, majd 17.00 órakor az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztossal.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságánál (EJEB) 2013. december 04-n járt az egyesületünk küldöttsége, amely során az egyesületünk tagjai által 2011. decemberben és 2012. januárban beadott panaszok bírósági eljárásához szükséges, a jogos elégtétel követeléseinkhez, annak számszaki és tartalmai bizonyításához kapcsolódó iratainkat adtuk át a Bíróság Hivatala részére.

I. Az Európai Parlamentben történt megbeszélések

 1. Munkaebéd

2013. december 03-n, 12.00 órakor munkaebédre kaptunk meghívást dr. Tabajdi Csabától, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoport magyar delegációjának vezetőjétől. A munkaebéden a meghívó részéről, dr. Tabajdi Csabán kívül hivatalosan dr. Göncz Kinga, az EU Parlament Petíciós Bizottság póttagja vett részt. A meghívottak oldaláról hivatalosan a KNOE képviselője, valamint az egyesületünk delegációja volt jelen.

A munkaebéden az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál folyamatban lévő, ez év március 20-n egyszer már hivatalosan tárgyalt petíciónk sorsáról folyt véleménycsere. A beszélgetés keretében megerősítést nyert, hogy a petíciónkkal kapcsolatosan az Európai Parlament bizottsága további tájékoztatást kért az Európai Bizottságtól, kikérte a Magyar Köztársaság Állandó Képviseletének a véleményét, levelet intézett Andor László európai biztoshoz, valamint a petíciónkat továbbította a Foglalkoztatás és szociális ügyek Bizottságához-, hogy tevékenysége során figyelembe vehesse azt.

 2. Megbeszélés az Európai Parlament Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja képviselőjével

A KNOÉ képviselője és a Szolgálat és Becsület delegációja az Európai Parlament Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja képviselőjének ismertették vázlatosan a magyarországi volt szolgálati nyugdíjasokat ért jogsérelmeket. A megbeszélésen magyar EU képviselő nem vett részt, a tolmácsolási feladatokat mindvégig a magyar K. Tamás, dr. Tabajdi Csaba akkreditált asszisztense látta el.

Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja Petíciós Bizottság tagjai támogatták a 2013. március 20-n tárgyalt petíciónkat, nem az volt a lényeges, hogy ismételten, részletekbe menően tárgyaljuk ki a magyar szolgálati nyugdíjasokat ért sérelmeket, hanem inkább arra irányult a tájékoztatásunk, hogy a Zöldek az Európai Bizottságnál támogassák a panaszaink olyan típusú elfogadását, mely után az Európai Bizottság – önállóan vagy az Európai Parlamenttel közösen- az Európai Unió Bíróságához küldi a jogsérelmünket.

3. Megbeszélés Victor Bostinaruval, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának román képviselőjével, az Európai Unió Petíciós Bizottság koordinátori feladatokat ellátó tagjával

Victor Bostinaru a KNOÉ képviselőjének és a Szolgálat és Becsület delegációjának ismertette a petíciónk sorsát a 2013. március 20. napi brüsszeli tárgyalás óta. A képviselő elmondta, hogy az Európai Parlament bizottságának hivatalos kérésére mindeddig a Magyar Köztársaság Állandó Képviselete nem válaszolt, így a bizottság nyílt kérést intéz e hónapban a magyar kormányhoz a petíciónkkal kapcsolatosan. Egyben sürgőséggel kezdeményezi, hogy a legkorábban várható időszakban, 2014. január hónapban a parlament szakbizottsága ismételten tárgyalja a petíciónkat. Attól függetlenül is sor kerülhet a petíciónk 2014. januári tárgyalására – ez a legkorábbi eshetőleges időpont- , hogy a magyar kormány a nyílt formájú kérésnek esetleg nem tesz eleget.

A megbeszélésen magyar EU képviselő nem vett részt, a tolmácsolási feladatokat mindvégig a magyar K. Tamás, dr. Tabajdi Csaba akkreditált asszisztense látta el.

Victor Bostinaru úr, az Európai Parlament Petíciós Bizottság tagja az egyesületünk régi ismerőse és segítője. Ismeretes, hogy 2013. március 20. napon nagyon komoly felkészültséggel, nagy szakmai rálátással és politikai nézetektől függetlenül emelt szót az EU Parlamentben a bennünket ért jogsérelmek miatt.

dr. Tabajdi Csaba és dr. Göncz Kinga EU képviselőkön kívül ő a harmadik ember az EU Parlamentben, aki nyíltan emel szót mellettünk, szakmailag felkészült az ügyünkben és mindig  szakít időt, hogy találkozzon velünk a brüsszeli és strasbourgi útjainkon.

A jövő év eleji ismételt petíciós bizottsági tárgyalástól azt várjuk, hogy az Európai Parlament– önállóan vagy az Európai Bizottsággal közösen- az Európai Unió Bíróságához fordul a jogsérelmünkkel.

II. Az Európai Bizottságban történt megbeszélések

Megbeszélés Andor Lászlóval, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztossal

Andor László biztos december 03-n, 17.00 órakor fogadta a KNOÉ képviselőjét és a Szolgálat és Becsület elnökét, valamint országos szervezőtitkárát. A megbeszélésen részt vett a biztosi kabinetfőnök, Anabela Gago helyettese, dr. Török Éva is.

Ismeretes, hogy egyesületünk delegációja 2012. március végén személyes találkozó keretében adott át a biztos hivatalának egy panaszt a magyarországi szolgálati nyugdíjak megszüntetése okán.

A beadványt a biztos, hatáskör hiányában, továbbította az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóság részére.

Az is ismeretes, hogy többek között a Jogérvényesülési Főigazgatóság, „D” Igazgatóság, Egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogszabályok egységvezetője, Andreas Stein állásfoglalása után (2012. 06.05.), amely szerint: “… az EU hatásköre rendkívül korlátozott a szociális biztonság területén. Továbbra is elsősorban a tagállamok feladata, hogy rendelkezzenek saját szociális biztonsági rendszereik kialakításával kapcsolatban, beleértve a nyújtható ellátások típusát, illetve a jogosultsági feltételeit.” a Főigazgatóság, majd az Európai Bizottság Alelnöke, Reding Viviane, a Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság ügyek felelőse nem kezdeményezett eljárást az Európai Unió Bíróságán a magyarországi korhatáralatti nyugdíjak megszüntetése ügyében, miként ezt megtette a magyarországi bírák nyugdíjazása okán. A Bizottság további álláspontja szerint: „A Bizottságnak nem áll módjában, hogy értékelje a nemzeti jognak az emberi jogok európai egyezményével vagy az általános jogelvekkel való összhangját.”

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso képviseletében, Jiri Sverc főosztályvezető egy 2013. év eleji válaszlevelében (KNOÉ és Szolgálat és Becsület levelére válaszolt) még azt is megírta, hogy: „ az Európai Unió Jogi Chartája nem fogalmaz meg jogi irányelveket a szerzet jogokkal kapcsolatosan, az idézett 52. cikk az alapvető jogokra vonatkozik, melyeket a Charta felsorol.” Ezt is leírja: „Ezúton azonban ki kell emelnem, hogy a szociálpolitikai intézkedések- többek között a nyugellátási jogosultságok rendszere is- elsősorban az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az Európai Uniós Szerződések szerepe támogatni és kiegészíteni a nemzeti intézkedéseket ezen a területen.”

Andor László biztos az Európai Bizottság jelenleg is érvényes állásfoglalását ismertette, mely szerint a Bizottság nem fog eljárni a szolgálati nyugdíjak megszüntetése ügyében, kivéve, ha olyan további elemekre derül fény, amelyből megállapítható a Szerződésekben és a másodlagos joganyagban foglalt uniós jog esetleges megsértése.

A biztosnak elmondtuk, hogy az elmúlt időszakban számos jogi anyagot adott át az egyesületünk az Európai Bizottságnak, a magyarországi korhatáralatti nyugdíjak megszüntetésének problémájával, túl azon, hogy az EU Parlament is újra vizsgálatot kért a petíciónk 2013. márciusi tárgyalása után ez ügyben. Ismételten elmondtuk, hogy a szolgálati nyugdíjak magyarországi visszamenőleges hatályú megszüntetése milyen további jogsérelmeket okoz, mely okán az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik ez a kérdés, tehát nem lehet ilyen jogtiprást nemzeti szociális biztonsági rendszer reformügyeként kezelni.

A biztosnak jeleztük, hogy az egyesületünk jogi képviselőjének személyes bevonását – az EJEB-n és az EU Parlamenten kívül – indokoltnak látjuk az Európai Bizottságnál is. Ugyanis az eddigi jogi és szakpolitikai dokumentumok alapján történő érvelésünk a Bizottságnál nem volt sikeres.

Elmondtuk, hogy a Szerződésekben és a másodlagos joganyagban foglalt uniós jog megsértésének bizonyítási lehetőségét elősegítette az egyesületünk elmúlt félévi országjárása, fórumaink megtartása. A jogsérelmekre és az EJEB kártérítésekre vonatkozó, a teljes tagságunkat átfogó, kimutató és gyűjtő munka az elmúlt közel két esztendő alatt bekövetkezett jogsérelmek láncreakciós lefutását mutatja. Számos esetben bizonyítható a negatív diszkrimináció a szociális, kegyeleti, adóügyi tárgyú végrehajtási szintű jogszabályokban is, a jogfosztottságunkat lehetővé tevő sarkalatos törvényeken kívül is.

A biztos elfogadta az érvelésünket, támogatásáról és szakmai segítségéről biztosított bennünket.

Az ide vonatkozó szakmai munkáról az egyesületünk elnöksége és a jogi képviselőnk külön megállapodásban rendelkezik sürgősséggel.

E munkától azt várjuk, hogy az Európai Bizottság – önállóan vagy az Európai Parlamenttel közösen – az Európai Unió Bíróságához fordul a jogsérelmünkkel.

III. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) történt ügyintézésünk

2013. december 04-n 14.00 órakor az egyesületünk delegációja (Katus Károly elnök, Baranyi Csaba országos szervező titkár, Ottlakán Péter munkabizottsági elnök, Árgyelán György magyar-román sz.tolmács, tanácsadó, Sz. Karolina magyar-német tolmács) a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságon átadta az egyesület tagjainak azon iratait papír alapon, s egyben elektronikus hordozón is, melyek a nem vagyoni jellegű jogos elégtétel követeléséhez, annak tartalmi és formai bizonyításához szükségesek. Átadásra kerültek azon iratok is, melyek a vagyoni jellegű kártérítés pontosításhoz szükségesek pld. a tartalékos és senoir szolgálatot vállaló tagjaink esetében.

2013. 12. 08.

                                                                                                                               Tisztelettel:

Szolgálat és Becsület elnökség

 

Both comments and pings are currently closed.