16 hozzászólás

 1. e.f.
  2014-05-01 @ 08:03

  Kedves Tóth Béla!
  Az állítólagos dolgok nem biztosak, azzal szerintem nem érdemes foglalkozni. A valós, de általunk nem befolyásolható külső körülményhez kizárólag alkalmazkodhatunk.

  Egy bármilyen per esetén az a fontos, hogy a döntéshozók fejébe “átmenjen” az ami nekünk világos és érthető. Ezt a döntéshozók megértik, ha meg akarják ill. meg tudjuk velük értetni. Megköszönhetjük, hogy időt, munkát és magukat nem kímélve néhány bajtársunk az egyesületünket létrehozta és működteti. Mi beléptünk mert megbízunk bennük és az általuk választott jogi képviselőben. Mindig az adott külső körülményekhez igazodva kell működnünk.

  Amit tehetünk, hogy támogatjuk őket lehetőségeink szerint:

  1., Tömegesen részt kell venni a KNOÉ és a Szolgálat és Becsület Mozgalom konferencián 2014. május 10.-én, és minden hasonló rendezvényen.
  Bármely politikus aki elmegy oda azt fogja nézni, érdekli-e ezeket az embereket a sorsuk, mennyire elszántak? Másrészt mekkora szavazóbázis? Ha nem vagyunk ott tömegesen, akkor …
  2., Jó ötletek adása a vezetőség felé, hogyan lehet megmagyarázni/elmagyarázni/átadni, a velünk történtek, jogszerűtlenségét hiszen látható, hogy nem is értik, még most sem.
  Ez egyébként az itthoni bíróságon is ugyanúgy működik. Hiába van igazad, ha a bíró ezt nem érti meg, veszett fejsze nyele.
  Azon képviselők felé akik nem értenek meg minket, érdemes felkészülni a saját országukban levő törvénykezéssel párhuzamot vonni, összehasonlítani, legjobb ha náluk is van hasomló kedvezmény, mit szólna hozzá, ha megvonnák. Valószínű, meggondolná hogy mit mond, mert a saját országában is odafigyelnének rá.

 2. tóth béla
  2014-04-30 @ 19:33

  Ősszel azon a bizonyos Eu biztosi poszton Navracsics Tibor váltja Andor Lászlót állítólag . . .ez jó lesz nekünk?

 3. Morfolgo
  2014-04-29 @ 21:38

  Kedves Harangi Béla!
  Egy nullával többet számoltál.
  Csak 75 000 millió Ft, azaz 75 milliárd.
  Uszkve 35 hónap x 10000 x 20000 Ft= 7 milliárd forint,azaz minimum ennyit csak a 16%-al spóroltak meg rajtunk.
  Ha azt veszem alapul, hogy 2012 óta már közel 2000-ren távoztak közülünk az élők sorából, akkor a 75 milliárd már csak 60 milliárd.

 4. Harangi Béla
  2014-04-29 @ 19:20

  Tisztelt Bajtársak! Van egy kérdésem. Tételezzük fel, megnyerjük a pert az igényelt összegekkel. Kerek számokat írok, így könnyebb számolni. Tízezer fő, fejenként 25 000 euró /csak a nem vagyoni kár/, az átszámolva /300Ft=1 euró árfolyamon/, az annyi mint 750 milliárd forint. És tízezernél többen vagyunk, és ott vannak még a vagyoni károk, az elmaradt bevételek stb, tehát ott vagyunk az 1000 milliárd Ft környékén. A kérdésem tehát: reálisan kifizethető ez az összeg?

 5. Gazsi István
  2014-04-29 @ 11:07

  Köszönöm a tájékoztatást,és a Bárándy Úrék kitartó munkáját.

 6. jogfosztott
  2014-04-28 @ 13:30

  Szerintem az EU petíciós eljárásnál az alábbiakban leírtak alapján érdemes lenne a nemek közötti diszkrimináció miatt is támadni a nyugdíjunk elvételéről rendelkező jogszabályt:

  Az Európai Bíróság hozott már ítéletet öregségi nyugdíj megállapítása során alkalmazott tiltott megkülönböztetés miatt. A bíróság C-423/04. számú ítéletében többek között az alábbi megállapítások találhatók:

  „(23) Ezenkívül, a Bíróság töretlen ítélkezési gyakorlata szerint az a jog, hogy senkit ne érjen neme alapján hátrányos megkülönböztetés, alapvető emberi jog, melynek betartását a Bíróság köteles biztosítani (lásd a 149/77. sz. Defrenne ügyben 1978. június 15-én hozott ítélet [EBHT 1978., 1365.o.] 26. és 27. pontját, valamint a C-13/94. sz., P. kontra S. ügyben 1996. április 30-án hozott ítélet [EBHT 1996.,I-2143.o.] 19. pontját.).
  (33) E tekintetben elegendő emlékeztetni arra, hogy a töretlen ítélkezési gyakorlat értelmében a közösségi jog nem sérti a tagállamoknak a saját társadalombiztosítási rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, és közösségi szintű harmonizáció hiányában minden tagállam jogalkotójának feladata egyrészt a társadalombiztosítási rendszerbe való belépési jog vagy kötelezettség feltételeinek, másrészt pedig a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság feltételeinek a meghatározása. E hatáskörük gyakorlásakor azonban a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a közösségi jogot (a C-157/99. sz., Smits et Peerbooms ügyben 2001. július 12-én hozott ítélet [EBHT 2001., I-5473. o.] 44–46. pontja, valamint a C-92/02. sz. Kristiansen-ügyben 2003. december 4-én hozott ítélet [EBHT 2003., I-14597. o.] 31. pontja).
  (34) Egyébiránt a 79/7 irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével ellentétes, hátrányos megkülönböztetések csak akkor tartoznak az ugyanezen irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt kivétel hatálya alá, ha szükségesek az említett irányelvben követett célok eléréséhez, lehetőséget nyújtva a tagállamoknak arra, hogy a férfiakra és a nőkre vonatkozólag eltérő nyugdíjkorhatárt tartsanak fenn (a C-9/91. sz. Equal Opportunities Commission ügyben 1992. július 7-én hozott ítélet [EBHT 1992., I-4297. o.] 13. pontja).
  (35) Jóllehet a 79/7 irányelv preambulumbekezdései nem határozzák meg az irányelvben írt kivételek indokát, az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében szereplő kivételekből kikövetkeztethető, hogy a közösségi jogalkotó akarata arra irányult, hogy átmenetileg engedélyezze a tagállamoknak a nők részére a nyugdíjjal kapcsolatban biztosított előnyök fenntartását annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra nyugdíjrendszereik e tekintetben fokozatosan történő módosítását a társadalombiztosítási ellátórendszerek pénzügyi egyensúlyának megbontása nélkül, aminek fontosságát kénytelen volt figyelembe venni. Ezen előnyök között szerepel éppenséggel az a lehetőség, hogy a női munkavállalók a férfi munkavállalókhoz képest korábban legyenek nyugdíjra jogosultak, amint ezt ugyanezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi (a fent hivatkozott Equal Opportunities Commission ügyben hozott ítélet 15. pontja).
  (36) Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma alól a 79/7 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában írt kivételt szigorúan kell értelmezni (lásd a 152/84. sz. Marshall-ügyben 1986. február 26-án hozott ítélet [EBHT 1986., 723. o.] 36. pontját, a 262/84. sz. Beets-Proper-ügyben 1986. február 26-án hozott ítélet [EBHT 1986., 773. o.] 38. pontját, valamint a C-328/91. sz., Thomas és társai ügyben 1993. március 30-án hozott ítélet
  [EBHT 1993., I-1247. o.] 8. pontját).
  (37) Ezért ezt a rendelkezést akként kell értelmezni, hogy kizárólag a férfiak és a nők eltérő nyugdíjkorhatárának megállapítására vonatkozik.”
  C-423/04. számú bírósági ítélet elérhetősége:
  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56252&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=30362

  A mi esetünkben nem arról van szó, hogy a kormány olyan törvényt alkotott, amelyben a jövőre vonatkozóan biztosítja, hogy a nők a férfiakhoz képest alacsonyabb életkorban nyugdíjba vonulhatnak. Hanem esetünkben az történt, hogy a kormány olyan törvényt alkotott, amely a már korkedvezményes öregségi nyugdíjban részesülők közül diszkriminatív módon megszüntette azok öregségi nyugellátását, akik nem a 2010-ben elfogadott törvény alapján (40 év szolgálati idővel rendelkező nők nyugdíj szabálya) kerültek korkedvezményes öregségi nyugdíjba. Ez az eljárás a luxemburgi bíróság gyakorlata szerint már lehet, hogy tiltott megkülönböztetésnek minősül.

 7. jogfosztott
  2014-04-28 @ 07:32

  Magyarországon 2014. május 25-én EU parlamenti képviselő választás lesz, ahol eldől, hogy hazánkat mely párt jelöltjei képviselik az EU-ban. A pertársaságok által benyújtott petíciót az elmúlt évek során csak ………..magyarországi párt támogatta. Nyilvánvaló, hogyha a nyugdíjuktól megfosztottak azt akarják, hogy az EU előtt folyamatban lévő petíciónk a jövőben is támogatásra találjon, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy a petíciónkat támogató ……..jelöltjei (vagy közvetlen szövetségesei) közül minél többen bejussanak az EU parlamentbe. A petíciónk annál nagyobb támogatást kaphat minél nagyobb arányban képviselhetik Magyarországot a ………….. jelöltjei. Sok éves tapasztalat, hogy az EU választásokon alacsonyabb a részvétel, mint az Országgyűlési választásokon. Ezért a választásokon résztvevő állampolgárok szavazata jelentősen felértékelődik. A petíciónk életben tartása érdekében létfontosságú, hogy minden jogfosztott és családtagja, ismerőse, rokona részt vegyen a választáson és a ………………………… jelöltjére voksoljon.

 8. Herpergelné
  2014-04-27 @ 17:01

  Köszönöm a sok-sok munkát amit idáig ügyünkben megtettek. Igaz én KNOÉ tag vagyok, de az együttes kitartó munkájuknak nagyon remélem meg lesz a gyümölcse. Türelemmel várom az eredményt, hisz 34 éven keresztül a nyugdíjjárulékot levonták tőlem és több ezer szolgálatostól, és a megszerzett jogot egy tollvonással elvenni aljasság!

 9. BMnyugdíjas
  2014-04-27 @ 12:38

  annyival egészíteném ki jogfosztott hozzászólását, hogy ha az EJEB kedvező elbírálást hoz remélem az alkotmánybíróság tagjainak felelőssége is meg lesz állapítva személyi konzekvenciák végrehajtása mellett.

 10. Kun Ánges
  2014-04-27 @ 07:47

  Nagyon köszönöm az egyesület vezetésének ezt a hatalmas, és bizony sokszor nagy áldozatokat követelő munkáját. A továbbiakhoz pedig sok erőt és kitartást kívánok nekik ! Örömmel olvastam a tájékoztatást 😀

 11. H. László
  2014-04-26 @ 06:27

  Üdvözletem Mindenkinek!

  Végre valami kissé biztató hír. Érdeklődni szeretnék, hogy akik más szakszervezet tagjai pl. RKDSZ, azokra is vonatkoznak ezek a “jó hírek”?

  A választ előre is köszönöm!!!

 12. Pregun Róbert
  2014-04-25 @ 16:11

  Gratulálok az eddig megtett munkához és nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást!

  Bízom a mozgalomban és a közös győzelemben!

 13. Tukszár Gábor
  2014-04-25 @ 15:05

  Köszönöm eddigi munkátokat!!!
  Reméljük tényleg nyerünk.

 14. jogfosztott
  2014-04-25 @ 13:43

  A kormány második válasza hasonlóan az első válaszához tele van olyan hazugságokkal, amelyek alkalmasak a bíróság félrevezetésére. Mint tudjuk a második válaszra a pertársaságok nem is reagálhatnak, így a válaszban előadott hazugságok cáfolatára már nem nyílik lehetőség.
  A kormány többek között az alábbi orbitális hazugságot adta elő:
  „……A Kormány megjegyzi, hogy azzal, hogy a kérelmező panaszával nem fordult az Alkotmánybírósághoz, a kérelmező nem csak a Kormányt fosztotta meg attól a lehetőségtől, hogy az Egyezmény állítólagos megsértését a szubszidiaritás elvével összhangba hozza, de saját magát is megfosztotta attól, hogy az Alkotmánybíróság döntését befolyásolja a saját érvelése által a saját jogi és ténybeli helyzetére alapozva…..”
  A fentiekben idézett rész azt a látszatot kelti az EJEB előtt, hogyha a szolgálati nyugdíjától megfosztott több tízezer személy egyenként az AB-hoz fordult volna, akkor az AB-nak lehetősége nyílik, hogy mind a 30 ezer indítványozó érveit egyenként megvizsgálja, mérlegelje és ezek után hozza meg a döntését.
  Ezzel az állítással szemben a valóság az, hogy az AB-hoz benyújtott kb 2500 indítványt a bíróság nem is vizsgálta meg. Így az ezekben előterjesztett érvekkel a bíróság egyáltalán nem foglalkozott. Lényegében teljesen feleslegesen erőlködtek az érintettek az érveléssel, hisz azokat a bíróság el sem olvasta.
  A korkedvezményes nyugdíjak megvonásáról az AB a döntését az elsőnek beérkező néhány tucat indítványban előterjesztett érvek vizsgálata alapján hozta meg. A később beérkező kb 2500 indítványt, pedig nemes egyszerűséggel elsüllyesztették az irattár mélyén.

  Az indítványokat előterjesztő szakszervezetek részére az AB főtitkára többek között az alábbiakat írta:
  „…..A fentiek alapján tájékoztatom, hogy alkotmányjogi panasz indítványának érdemi elbírálására – mivel az Ön által sérelmezett jogszabályi rendelkezések Alaptörvénnyel való összhangjáról az Alkotmánybíróság az Ön által megjelölt jogszabályi rendelkezésre és Alaptörvényben biztosított jogra, valamint azonos alkotmányjogi összefüggésre hivatkozással már döntött – nincs lehetőség…..”

  http://www.frsz.hu/directory/news/news_documents/alkotmanybirosag_elut_1310.pdf

 15. lui
  2014-04-25 @ 08:22

  Köszönöm a tájékoztatást. Mindig jó olyan híreket olvasni ami lelket önt az emberbe. Április 6.-án egy esélyt elszalasztottunk, már tényleg csak az EJEB maradt. Bízom benne, hogy az SZB és Bárándy úrék munkája valóban meghozza a gyümölcsét. Ezúton is köszönöm az Ügyvédi Iroda – és azok munkáját akik koordinálták, működtették összefogásunkat vagy csak egyáltalán részt vettek abban. Most pedig türelmesen várakozom…

 16. Szabó Béla
  2014-04-25 @ 07:46

  Gratulálok a munkátokhoz és nagyon köszönöm amit eddig értünk tettetek! Remélem valóban győzünk!

Vélemény, hozzászólás?